Wiadomości z Bytomia

W Bytomiu ruszają kontrole pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych

  • Dodano: 2020-07-09 10:00

Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać czy bytomianie przestrzegają zasad segregacji, a urzędnicy zweryfikują zgodność deklaracji pod względem liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.
 
Od tego roku obowiązują nowe przepisy, które m.in. nakładają na gminy obowiązek kontroli segregacji, o czym już w lutym rozmawiano m.in. z zarządcami wspólnot. Kontrole będą obejmowały prawidłowość segregacji odpadów,  a w sierpniu pod lupę wzięte zostaną też dane zawarte w deklaracjach „śmieciowych” w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Bytomia.

Zgodnie z deklaracją

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację i ma na to czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podczas wyrywkowej weryfikacji  złożonych dotychczas deklaracji  Wydział Kontroli UM stwierdził, iż błędy dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Co więcej okazało się, że są też takie nieruchomości, dla których mieszkańcy w ogóle nie złożyli deklaracji - mówi Ewa Tomczak, Skarbnik Miasta

Kontrola dotycząca wykazanej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości będzie dotyczyła zabudowy jednorodzinnej  i wielorodzinnej w bytomskich spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych. 

Zaktualizuj swoją deklarację do 31 lipca

Mieszkańcy Bytomia, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz tacy, którzy nie zawarli w niej  pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, mają na to czas do końca lipca.

Apelujemy do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, aby zgłaszali się do urzędu i składali rzetelne deklaracje. Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mogą składać aktualne oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych do swoich zarządców. Na tej podstawie złożą oni  do miasta deklaracje „śmieciowe”, w których określona będzie wysokość opłaty za gospodarowanie - mówi Przemysław Juroszek, Naczelnik Wydziału Komunalnego UM.

Przypominamy też, że w związku z nałożonym przepisami prawa obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów, osoby, które do marca tego roku deklarowały brak segregacji śmieci, powinny złożyć  nową deklarację dotyczącą segregowania odpadów.

Kiedy skontrolują deklaracje?

Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozpocznie się 3 sierpnia. Kontrolę przeprowadzimy w oparciu o dane zgromadzone w ewidencji ludności oraz innych baz danych, w których posiadaniu jesteśmy -  mówi Małgorzata Giełzak, Naczelnik Wydziału Kontroli UM.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości związanych z deklaracjami, mieszkańcy będą proszeni o wyjaśnienia oraz złożenie nowej, zgodnej ze stanem faktycznym, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchylanie się od tego obowiązku zaskutkuje wydaniem decyzji administracyjnej oraz powstaniem zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy e-PUAP.

Sprawdzą jak segregujesz śmieci

Ponieważ ustawa nakłada na miasta obowiązek systematycznego kontrolowania czy odpady są rzeczywiście segregowane, jeszcze w tym miesiącu ruszą kontrole pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać czy w pojemnikach na poszczególne frakcje znajdują się te odpady, które powinny tam być. W pojemnikach na śmieci "zmieszane" nie powinno  więc być odpadów zbieranych selektywnie, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, czy odpadów ulegających biodegradacji.

Jeśli podczas kontroli pracownik stwierdzi nieprawidłową segregację, poszczególne pojemniki opatrzone zostaną specjalną naklejką. W przypadku nieprawidłowości zaczniemy od upomnień i działań edukacyjnych - mówi Przemysław Juroszek.

Nie segregujesz - zapłacisz więcej

W przypadku pierwszego ujawnienia nieprawidłowości zostanie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia będzie się wiązało ze wszczęciem postępowania administracyjnego i naliczeniem podwójnej  opłaty za odbiór odpadów.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów będzie nakładana za dany miesiąc na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości podwójna opłata za odbiór odpadów w danym miesiącu, czyli 43 zł  na jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Lepsza segregacja - niższe koszty

Sytuacja na rynku odpadów wpływa na cenniki w Instalacjach Komunalnych (wcześniej Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK). Koszt przyjęcia 1 tony odpadów niesegregowanych w 2013 r. wynosił około 250 zł. Obecnie koszt przyjęcia zmieszanych niesegregowanych odpadów to około 550zł. i wszystko wskazuje na to, że  cena za odbiór odpadów od mieszkańców będzie nadal wzrastać.

Do końca 2020 r. Polska musi osiągnąć wymagany prze UE 50% recykling i odzysk papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych obecnie w Polsce do recyklingu trafia 26%, a w naszym województwie 13,8 %.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również