Wiadomości z Bytomia

Wybory prezydenckie 2020 - pełnomocnictwo do głosowania

 • Dodano: 2020-06-18 07:00, aktualizacja: 2020-06-18 07:18

Kto ma prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika? Do kiedy oraz gdzie należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa? Przybliżamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić:

 • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zmianami);
 • wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2020 r. ukończy 60 lat

Pełnomocnikiem może zostać:

 • osoba wpisana do rejestru wyborców Bytomia lub
 • posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania

Uwaga!
Udzielenie pełnomocnictwa wyklucza możliwość głosowania korespondencyjnego.

Pełnomocnikami nie mogą być:

 • osoby wchodzące w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mężowie zaufania;
 • kandydaci biorący udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Można przyjąć pełnomocnictwo:

 • od jednej osoby;
 • od dwóch osób, gdy co najmniej jedną z nich jest wstępny /ojciec, matka, dziadek, babka, itd./, zstępny /syn, córka, wnuk, wnuczka, itd./, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika

Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa:

 • miejsce zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa wskazane we wniosku;
 • na obszarze gminy, poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku

Termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa:

 • niezwłocznie, w terminie ustalonym z wyborcą i osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;
 • w razie braku ustaleń, niezwłocznie w terminie wyznaczonym z urzędu

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa:

 • najpóźniej do 19 czerwca 2020 r.

 Wymagane dokumenty do sporządzenia aktu pełnomocnictwa:

 • wypełniony i podpisany przez wyborcę wniosek /jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa/;
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w stałym rejestrze wyborców Bytomia.

Cofnięcie pełnomocnictwa:

 • wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez złożenie, najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r., stosownego oświadczenia Prezydentowi Bytomia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania

Czy udzielający pełnomocnictwa może głosować osobiście:

 • tak, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa   do głosowania lub pełnomocnika;
 • gdy pełnomocnik przestanie figurować w rejestrze wyborców Bytomia, a nie przedłoży zaświadczenia o prawie do głosowania;
 • gdy pełnomocnik wejdzie w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa;
 • gdy pełnomocnik zostanie zgłoszony jako mąż zaufania;
 • gdy pełnomocnik jest kandydatem w danych wyborach;
 • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania

 Opłaty:

 • czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

Miejsce składania wniosku:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 (pokój 112) w godzinach pracy urzędu.

Wniosek:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz druk zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 112), w Punkcie Informacyjnym w holu urzędu lub pobrać TUTAJ

Godziny urzędowania:
Od 7.30 do 17.30 w poniedziałek
Od 7.30 do 15.00 od wtorku do piątku

Informacja telefoniczna:
32  283 61 12 – w sprawie głosowania przez pełnomocnika

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.