Wiadomości z Bytomia

Centrum Integracji Społecznej przeciw wykluczeniu

  • Dodano: 2020-12-30 06:30, aktualizacja: 2020-12-29 20:37

Mimo zawirowań związanych z epidemią, Centrum Integracji Społecznej kontynuuje swoją działalność na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W styczniu rusza tam kolejny duży projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Obszar rewitalizacji do reintegracji

Rozpoczęto już rekrutację uczestników do nowego projektu "SOS dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna" skierowanego do bytomian zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, którzy zamieszkują lub są związani z obszarem rewitalizacji, zwłaszcza z Bobrkiem.
 

- W ramach tego projektu chcemy objąć wsparciem 56 bytomian, w tym 40 osób realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Pozostałe miejsca zarezerwowano dla osób z ich najbliższego otoczenia, a więc głównie członków ich rodzin. Projekt startuje w styczniu i potrwa dwa lata - mówi Marzena Majer, dyrektorka Centrum Integracji Społecznej.

Uwierzyć w siebie - nauczyć się pracować

Projekt CIS stawia na praktykę, dlatego też reintegracja społeczna i zawodowa uczestników będzie prowadzona w ramach pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych.
 
Wsparcie oferowane w projekcie to między innymi: badania lekarskie (medycyny pracy) i szkolenie BHP, warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe, warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym.
 

- W prowadzonej przez nas pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych uczestnicy będą mogli odbyć szkolenie z praktycznej nauki zawodu. Proponujemy też cykliczne warsztaty edukacyjno-artystyczne, spotkania aktywizujące służące integracji uczestników projektu, a także wycieczki integracyjne - mówi Marzena Majer

Spędzanie wolnego czasu to też umiejętność

Warto wspomnieć, że osobom realizującym Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego przysługiwać będzie comiesięczne świadczenie integracyjne, a także ciepły posiłek. W ramach projektu wezmą udział m.in. w bloku cyklicznych warsztatów motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne, cyklu warsztatów rozwojowych (np. uzupełniających deficyty edukacyjne, itp.). Co ważne będą nabierać kompetencji związanych z tym, jak z korzyścią dla siebie i swoich najbliższych spędzać czas wolny i rozwijać swoje zainteresowania.

Zgłoś się do projektu

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.cisbytom.pl (zakładka projekty), a także w Biurze Projektu, tel. (32) 283 15 48 wew. 11 zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 10 (parter) w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, a we wtorki i piątki od 7:30 do 18:00. Informacje o projekcie dostępne są również u pracowników socjalnych CIS w Bytomiu pod numerem telefonu (32) 283 15 48 wew. 36. Zapraszamy do udziału w projekcie!
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Dobre rezultaty pracowni remontowo-porządkowej

Jedną z wielu pracowni centrum, w których uczą się zawodu uczestnicy  realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego jest pracownia remontowo-porządkowa działająca obecnie na terenie bytomskich placówek edukacyjnych.
 

- Po wznowieniu działalności po wiosennym lockdownie przygotowaliśmy wraz z Wydziałem Edukacji zarys współpracy z placówkami edukacyjnymi. Dzięki temu, udało się uruchomić grupę w pracowni remontowo-porządkowej, która realizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu, wykonując prace remontowe i malarskie w bytomskich placówkach edukacyjnych - mówi Marzena Majer.  

Efekty ich pracy można zobaczyć w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Placu Klasztornym 2, gdzie od połowy lipca uczestnicy CIS odnawiali i malowali przestrzenie wspólne w obiekcie, korytarze na poszczególnych kondygnacjach budynku, klatki schodowe i balustrady.
 
W styczniu  grupa remontowo-porządkowa przeniesie się do budynku Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 przy ul. Józefczaka 40.

Centrum Integracji Społecznej przeciw wykluczeniu

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.