Wiadomości z Bytomia

Żądaj odszkodowania za szkody górnicze. Zobacz jak

  • Dodano: 2019-12-10 18:00

Zamieszkując na terenie górniczym lub pogórniczym jesteśmy zmuszeni do życia ze świadomością możliwości uszkodzenia naszego domu lub gruntu przez ruch zakładu górniczego. Podpowiadamy jak domagać się z tego tytułu odszkodowania i zwracamy uwagę na ryzyka związane z wejściem w spór z dużo większym od nas przedsiębiorcą górniczym.

Szkoda górnicza definiowana jest jako poniesiona strata lub utracona korzyść, którą poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Naprawa szkody przeprowadzana jest przez przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego (rektyfikację budynku, rekultywację gruntu) lub wypłatę odszkodowania na rachunek bankowy. Wybór co do sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego.

Polska Grupa Górnicza S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i inne kopalnie w regionie na usuwanie szkód górniczych w 2018 roku wydały łącznie ponad 370 milionów złotych. Kwota ta wzrasta średnio o 40% rocznie. Nie zastanawiaj się! Zacznij działać i napraw szkody górnicze na swojej nieruchomości.

KTO MA PRAWO DO ODSZKODOWANIA?

Art. 144 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, PGiG (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, z późn. zm.) stanowi, że nie można sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który prowadzony jest zgodnie z ustawą. Można jednak domagać się naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. Konieczne jest jednak udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działalnością zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze może otrzymać osoba fizyczna lub przedsiębiorca będący właścicielem, dzierżawcą, zarządcą lub użytkownikiem dotkniętego szkodami obiektu lub gruntu. Kwalifikujemy się do odszkodowania, jesli np.: nasz dom bądź mieszkanie zostały uszkodzone lub doszło do ich utraty, obniżył się standard życia mieszkańców uszkodzonego obiektu, czy też pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela nieruchomości z powodu obniżenia jej wartości.

JAK WYGLĄDA WNIOSEK O NAPRAWĘ SZKÓD?

Wniosek o odszkodowanie szkód górniczych, najlepiej w formie pisemnej, doręczyć można osobiście, droga pocztową lub w postaci elektronicznej (e-mail, faks). Powinien zawierać przynajmniej: dane osobowe lub dane rejestrowe przedsiębiorstwa będących poszkodowanymi, tytuł prawny do nieruchomości, położenie nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, opis szkody, a także wybór sposobu naprawy szkody (restytucja naturalna lub odszkodowanie w ekwiwalencie pieniężnym).

Za szkodę górniczą odpowiada przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda, bądź też inny podmiot prowadzący działalność regulowaną PGiG. Jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność za nią poniesie przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia szkody uprawniony jest do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego szkoda wystąpiła, działalność regulowaną ustawą. Jeśli przedsiębiorca odpowiadający za szkodę nie istnieje i nie pozostawił on następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę przechodzi na Skarb Państwa.

SĄD MOŻLIWY TYLKO PO PRÓBIE ZAWARCIA UGODY

Skierowanie wniosku o naprawę szkód górniczych to jedynie początek przewidzianego prawem postępowania ugodowego. W jego trakcie kopalnia będzie stosować różne zabiegi mające zakwestionować jej odpowiedzialność lub pomniejszyć wartość szkody. Szkody na budynku mogą zostać poddane w wątpliwość np. z racji możliwego zużycia naturalnego (wynikającego z upływu czasu), zarzucanego niewłaściwego korzystania z obiektu (np. brak lub niewystarczające naprawy), czy też wady konstrukcyjne.

Nagminną praktykę stanowi także wymaganie od poszkodowanych zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione zostaną w latach kolejnych. Zgoda na takie postanowienia w ramach ugody stanowić będzie poważną przeszkodę w przypadku dochodzenia naszych roszczeń w przyszłości, gdy ujawnione zostaną kolejne szkody lub gdy dojdzie do powiększenia obecnych.

Gdy zaproponowana przez kopalnię kwota odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont wydaje się nam niewystarczająca, otrzymamy odmowę bądź brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze żądania w terminie 30 dni od złożenia wniosku mamy prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

KIEDY SZKODY GÓRNICZE ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU?

Roszczenia o naprawę szkód pochodzenia górniczego objęte są 5-letnim okresem przedawnienia. Okres ten liczony jest od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu szkody. Wraz z upływem tego terminu uzyskanie odszkodowania może być nieskuteczne. Niemniej, jeśli:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

PROFESJONALNE DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE

Zawiłe i długotrwałe procedury oraz liczne przepisy prawa związane z naprawą szkód górniczych powodują, iż warto zasięgnąć pomocy specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami. Staranne przygotowanie do negocjacji z kopalnią i rzetelne ustalenie treści ugody pozwala uniknąć wielu problemów, również na etapie sądowym.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Przekonaj się dlaczego warto i umów się na darmowe oraz niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.