Wiadomości z Bytomia

Wynajmujesz lokal od miasta? Spodziewaj się weryfikacji swoich dochodów

 • Dodano: 2023-05-24 08:30, aktualizacja: 2023-05-24 08:47

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, gmina musi cyklicznie weryfikować, czy najemca, który po 21 kwietnia 2019 r. zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy nadal spełnia kryterium dochodowe. Bytomskie Mieszkania rozpoczęły weryfikację dochodów najemców lokali komunalnych, którzy zawarli umowy najmu w 2019 i 2020 roku.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera przepis, z którego wynika, iż gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, ma obowiązek zweryfikować spełnianie przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu.

Weryfikacji nie podlegają najemcy, którzy:

 • zawarli umowę najmu przed 21 kwietnia 2019 r.;
 • są najemcami na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu;
 • uzyskali po 21 kwietnia 2019 r. lokal zamienny (wykwaterowanie), będąc najemcą dotychczasowego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej przed 21 kwietnia 2019 r.;
 • dokonali zamiany lokalu po 21 kwietnia 2019 r., będąc najemcą dotychczasowego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej przed 21 kwietnia 2019 r.;
 • wstąpili w stosunek najmu po zmarłym najemcy, który nie podlegałby weryfikacji (dotychczasowy najem został zawarty przed 21 kwietnia 2019 r.).

Weryfikacja krok po kroku

Każdy najemca podlegający weryfikacji otrzyma z Bytomskich Mieszkań pisemne wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. W wezwaniu wskazany będzie termin - czas na reakcję wynosi miesiąc od momentu otrzymania korespondencji.

Lokator powinien w tym terminie stawić się w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w którego rejonie znajduje się wynajmowany lokal mieszkalny. W razie wątpliwości co do wiarygodności informacji i danych zawartych w złożonej deklaracji, Bytomskie Mieszkania mogą wezwać najemcę do udostępnienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji (w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania).

Następnie Bytomskie Mieszkania ustalą spełnianie lub niespełnianie przez najemcę kryterium dochodu, na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji. W przypadku przekroczenia kryteriów zawartych w uchwale rady gminy, Bytomskie Mieszkania ustalą nową wysokość czynszu zgodnie z wzorem zawartym w ustawie, a najemca otrzyma wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu (termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące) wraz z jego nową wysokością.

Jeśli podwyżka przekroczy 50% dotychczasowej wysokości czynszu, wówczas przez pierwsze 6 miesięcy obowiązywania podwyżki najemca będzie płacił czynsz w wysokości 150% dotychczasowej wysokości czynszu.

Nie lekceważ wezwania do weryfikacji

Jeżeli najemca:

 • nie złoży deklaracji lub nie udostępni żądanych dokumentów - gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku (zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego na drugi i trzeci kwartał 2023 r. jest to stawka 37,91 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu);
 • złoży deklarację lub żądane dokumenty po upływie wyznaczonego terminu - wysokość czynszu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem wynikającym z ustawy.

Pisemna odmowa przyjęcia nowej stawki czynszu skutkuje rozwiązaniem umowy najmu, z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli w okresie obowiązywania nowej stawki czynszu dochody najemcy ulegną obniżeniu, najemca może, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej podwyżki, wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości czynszu stosownie do aktualnie osiąganych dochodów.
Kryteria dochodowe obowiązujące w mieszkaniowym zasobie gminy Bytom

Umowy najmu lokali o czynszu za lokale mieszkalne na czas nieoznaczony i umowy podnajmu lokali zawierane są z osobami spełniającymi przesłanki uchwały i osiągającymi w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

 • 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - obecnie 4765,32 zł;
 • 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym - obecnie 3971,10 zł;
 • 200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej - obecnie 3176,88 zł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również