Wiadomości z Bytomia

UM Bytom ucina spekulacje w sprawie stawek za odbiór odpadów. Uchwały wciąż obowiązują

  • Dodano: 2023-07-17 06:30, aktualizacja: 2023-07-16 13:12

Uchwała Rady Miejskiej z 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Bytomia oraz ustalone w niej stawki opłaty jest prawomocna i obowiązująca. Do uchwały nie było żadnych zastrzeżeń prawnych, a 2 maja 2023 roku opublikowano jej treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W uchwale nie tylko została ustalona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30 zł na osobę za miesiąc, ale również wprowadzono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych (zwolnienie to wynosi 1 zł od każdego członka rodziny wielodzietnej - zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny).

UM Bytom ucina spekulacje w sprawie stawek za odbiór odpadów

- Ustalona przez gminę stawka opłaty 30 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana zgodnie z prawem. Przy jej ustalaniu gmina uwzględniła wszystkie obowiązujące przepisy prawne i dane niezbędne do jej prawidłowego określenia - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Ustalona stawka jest jedną z najniższych w naszym regionie - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Jak naliczana jest stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Ustalając stawkę za gospodarowanie odpadami na terenie Bytomia, gmina nie tylko stosuje obowiązuje przepisy prawne, ale również niezbędne dane z własnych ewidencji, które pozwalają w prawidłowy sposób określić wysokość obowiązującej stawki w mieście. Przede wszystkim przy ustalaniu stawki stosowane jest kryterium wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 3 września 1996 roku, w którym maksymalna stawka opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny nie mogła przekroczyć 2% przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę ogółem za mieszkańca.

W 2021 roku maksymalna stawka opłat mogła wynosić 36,38 zł, zaś w gminie Bytom było to 24,50 zł, zaś za 2022 rok gdy dochód na jedną osobę wynosił 2249,79 zł, maksymalna stawka opłat może wynosić 45 zł, a w gminie Bytom obowiązuje stawka 30 zł. Tym samym opłata za gospodarowanie odpadami w naszym mieście została wyliczona nie tylko zgodnie ze wskaźnikiem wynikającym z ustawy, ale jest aż o 15 zł mniejsza niż górna granica dopuszczona prawem.

Kolejnym kryterium, jakie gmina Bytom bierze pod uwagę, ustalając stawkę opłat za gospodarowanie odpadami jest aktualna liczba mieszkańców gminy, która określana jest na podstawie liczby deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, danych Urzędu Stanu Cywilnego o liczbie urodzonych dzieci, weryfikacji ilości zużytej wody oraz meldunków na terenie gminy Bytom.

Warto również dodać, że do danych, które mają wpływ na wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zalicza się również ewidencję nieruchomości sezonowych, których w naszym mieście zgodnie z prowadzoną przez Urząd Miejski w Bytomiu ewidencją budynków nie ma.

Opłaty pochodzące od mieszkańców wykorzystywane są wyłącznie do pokrycia kosztów obsługi systemu - w tym: odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk i prowadzenia edukacji ekologicznej dotyczącej zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest zatem wyłącznie na podstawie ponoszonych kosztów, a miasto dopłaca do systemu ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Wyroki WSA kwestionujące uchwały z 2020 i 2022 roku są nieprawomocne

Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu z 2020 i 2022 roku o sposobie obliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w gminie Bytom zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, Prokurator Rejonowy w Bytomiu. WSA w Gliwicach w lutym 2023 roku wydała trzy wyroki, wobec których Gmina Bytom złożyła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, twierdząc, że sąd bezpodstawnie stwierdził nieważność uchwały.

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach są nieprawomocne, więc nie rodzą żadnych skutków prawnych - nie wiążą się z koniecznością zabezpieczania jakichkolwiek środków w budżecie gminy i nie dają też żadnych podstaw do ubiegania się o jakiekolwiek zwroty środków. Pojawiające się w tej sprawie w przestrzeni publicznej doniesienia są nieprawdziwe. Namawianie mieszkańców do podejmowania bezprawnych działań może narazić bytomian na straty finansowe i postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie z obowiązującym prawem, mieszkańcy Bytomia za odbiór odpadów komunalnych powinni uiszczać opłatę określoną w uchwale Rady Miejskiej z 24 kwietnia 2023 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również